कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि व्यावसायिक योजना निर्माण गर्ने सफ्टवेयर प्रणालीको विकास यस कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, लुम्बिनी प्रदेश, खजुरा, बाँकेद्वारा निर्मित प्रणाली हो | यस प्रणाली अन्तर्गत निम्न बिषयहरु समेटिएको छ |
१. कृषि व्यावसायिक योजना 
२. पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यावसायिक योजना 
३. बजार जानकारी तथा बजार मुल्य सुची
४. प्रदेशस्तरका कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीहरुको रोष्टर
५. कृषि तथा पशुपन्छी तथा मत्स्य समन्धी श्रोत केन्द्रहरुको विवरण 
६. कृषक तथा खरिदकर्ता बीच समन्वयको लागि प्लेटफर्म
७. प्रदेशस्तरका प्रशिक्षक रोष्टर